Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Utenos apylinkės teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informuojame, kad teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais teisme gali būti tvarkomi Jūsų asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti procesinę veiklą. Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia (pateikiama aktyvi nuoroda į http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN ).

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

 

Duomenų valdytojas - Utenos apylinkės teismas, juridinio asmens kodas 191449237, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 65, LT-28240 Utena, tel. (8 389) 61420, el. p. utenos.apylinkes@teismas.lt

 

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

  1.       Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).
  2.       Teisė susipažinti su asmens duomenimis.
  3.       Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.
  4.       Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo bylų nagrinėjimo organizavimo tikslu aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4122 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

Nacionalinės teismų administracijos paskirto duomenų apsaugos pareigūno teikiamos informacijos sklaidai bei grįžtamajam ryšiui asmens duomenų apsaugos klausimais užtikrinti atsakinga raštinės skyriaus patarėja Jolita Gasiūnienė.

Detalesnė informacija rengiama